www.alioglupatent.com www.alioglupatent.com

Ana Sayfa     Marka     Patent     End?striyel Tasar?m     Co?rafi ??aretler      Hukuk      Bize Ula??n

AL?O?LU Marka ve Patent Ofisi

MARKA


MARKA KORUMASI (TESC?L?)

Marka tescili, hem mallar?n?za hem de hizmetlerinize ay?rt edici nitelik ve koruma sa?lar.

Marka Korumas?n?n S?resi :

Marka tescil ba?vurusu tescil ile sonu?lanmas? halinde T?rk Patent Enstit?s? taraf?ndan al?nd??? tarih, saat ve dakika itibar? ile 10 y?l s?reli koruma sa?lar. Bu s?re, onar y?ll?k d?nemler halinde s?n?rs?z say?da yenilenebilir.

NEDEN  MARKA TESC?L BELGES? ALMALISINIZ?

Markan?z?n taklit edilmesini engellemek amac? ile marka tescil belgesi almal?s?n?z. Markan?z?n tescili size tekelci bir koruma hakk? sa?lar ve ba?kalar?n?n markan?z? ancak sizin izin vermeniz halinde ve ?o?unlukla lisans yolu ile kullanabilmes? imkan? verir. Markan?z? taklit edenlerin hukuki ve cezai yapt?r?mlarla cezaland?r?lmas? i?in markan?z?n tescilli olmas? zorunludur.
Marka tescili ayn? zamanda markan?z?n taklit?iler taraf?ndan d???k kaliteli ?r?nler ?zerinde kullan?larak de?er kayb?na u?ramas?n? da engeller. A?a??da d?nya ?zerindeki de?eri en y?ksek 20 marka de?er s?ras?na g?re listelenmi?tir.

MARKA ADI

DE?ER? (milyar $)

                                      01. Coca-Cola
02. Microsoft
03. IBM
04. GE
05. Intel
06. Nokia
07. Disney
08. McDonald's
09. Marlboro
10. Mercedes
11. Ford
12. Toyota
13. Citibank
14. Hewlett-Packard
15. American Express
16. Cisco
17. AT&T
18. Honda
19. Gillette
20. BMW

69.6
64.1
51.2
41.3
30.9
30.0
29.3
26.4
24.2
21.0
20.4
19.4
18.0
16.7
16.2
16.2
16.0
15.0
14.9
14.4

(Kaynak: H?rriyet - ?nsan Kaynaklar?)

MARKALARA ?L??K?N H?ZMETLER?M?Z

* Marka tescil ba?vurusu
* Devir ve yenileme i?lemleri
* Lisans anla?malar? d?zenlenmesi ve TPE' ye tescili
* Uluslararas? marka tescili
* Tescilli markalar?n benzerlerine kar?? TPE nezdinde itiraz
* Taklit markalarla hukuki m?cadele (toplatma i?lemleri, ceza davalar?, tazminat davalar? ...)
* Marka iptali davalar?

Ana Sayfa  Marka  Patent  End?striyel Tasar?m  Co?rafi ??aretler  Hukuk   Bize Ula??n

B?y?kdere Cd. Garaj Sk. Say Ap. No:3/2 Mecidiyek?y / ?i?li / ?stanbul
Telefon: (0212) 212 55 00   Faks: (0212) 212 42 00

bilgi@alioglupatent.com
T?m haklar? sakl?d?r.