www.alioglupatent.com www.alioglupatent.com

Ana Sayfa     Marka     Patent     End?striyel Tasar?m     Co?rafi ??aretler      Hukuk      Bize Ula??n

AL?O?LU Marka ve Patent Ofisi

PATENT VE FAYDALI MODEL


 

PATENT VEYA FAYDALI MODEL KORUMASI (TESC?L?)

Teknik unsur ta??yan bulu?lar patent ya da faydal? model korumas?na konu te?kil eder.
Yeni, tekni?in bilinen durumunu a?an ve sanayiye uygulanabilir olan bulu?lar, patent ya da faydal? model belgesi verilerek korunur.

Patent ile Faydal? Model Aras?ndaki Fark :

Kolay anla??labilecek ?ekli ile ?rnek vermek gerekirse; dijital saati icat etmi? olal?m. Saatin ?zellikleri sadece saati, dakikay?, saniyeyi ve tarihi g?stermek olsun. Bu saate patent al?nabilir ama buna ek olarak ayn? ?zelliklere sahip dijital saate "bulu? niteli?i ta??yan" de?i?iklik yapmadan onu geli?tiren yani mesela kronometre ekleyen ki?i kendi ekledi?i ?zellik i?in bulu? ad?m? kadar b?y?k bir de?i?iklik yapmad??? ama saati daha kullan??l? hale getirdi?i i?in faydal? model belgesi alabilmekted?r.
Daha teknik anlat?m? ile ise;
a) Patentin "bulu? basama??" ko?ulunu ta??mas? gerekirken, faydal? modelde b?yle bir ko?ul aranmamaktad?r.
b) "Y?ntemler" patent konusu olabilirken, faydal? modele konu te?kil etmemektedir. Faydal? model tescili i?in ortada bir ?r?n olmas? gereklidir.
c) K?sacas?; faydal? model belgesi, daha basit "bulu?lar" hakk?nda verilmektedir.

Patent veya Faydal? Model Korumas?n?n S?resi :

?ncelemeli patentin koruma s?resi 20 y?l; incelemesiz patentin koruma s?resi 7 y?l; faydal? modelin koruma s?resi ise 10 y?ld?r.

Avrupa Patenti ve Avantajlar? :

Avrupa Patenti sayesinde tek bir ba?vuru ile Avrupa Patent Organizasyonuna ?ye olan ?lkelerin hepsinde 20 y?l s?re ile patent korumas? elde edebilirsiniz. Bu patent potansiyel m??terilerinizin bulu?unuzun yeni olma ?zelli?ini farketmelerini sa?lar ve di?er patentli ?r?nlerinizin kaliteli ve faydal? oldu?una i?aret eder. Firman?z kapasitesi y?ksek ileriye d?n?k ve ara?t?rma geli?tirme faaliyetlerine odakl? bir g?r?n?m kazan?r. B?ylelikle sahip oldu?unuz Avrupa Patentleri hem firman?z?n hem de ?r?nlerinizin itibar?n? artt?r?r.(TPE Yay.)

PATENT ve FAYDALI MODEL' E ?L??K?N H?ZMETLER?M?Z

* Patent ve Faydal? Model tescil ba?vurusu
* Devir ve y?ll?k ?cretlerin ?denmesi i?lemleri
* Lisans anla?malar?n?n d?zenlenmesi ve TPE' ye tescili
* Avrupa Patenti ba?vurusu
* Tescilli patent ve faydal? modellerin benzerlerine kar?? TPE nezdinde itiraz
* Taklit patent ve faydal? modellerle hukuki m?cadele (toplatma i?lemleri, ceza davalar?, tazminat davalar? ...)
* Patent ve faydal? model iptali davalar?

 


Ana Sayfa  Marka  Patent  End?striyel Tasar?m  Co?rafi ??aretler  Hukuk Bize Ula??n

B?y?kdere Cd. Garaj Sk. Say Ap. No:3/2 Mecidiyek?y / ?i?li / ?stanbul
Telefon: (0212) 212 55 00   Faks: (0212) 212 42 00

bilgi@alioglupatent.com
T?m haklar? sakl?d?r.